Privacyverklaring LilaCenter

LilaCenter, gevestigd aan Jan Prinsheem 122, 2182 ZD Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.lilacenter.nl
Jan Prinsheem 122
2182 ZD Hillegom
+31618886302

Persoonsgegevens die wij verwerken
LilaCenter verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Aanwezigheid bij lessen

Als je een factuur wilt hebben, hoort daar je adres op te staan, in dat geval noteer ik dus ook je adresgegevens.

Ook staat je rekeningnummer, bedrag en datum van betaling op het afschrift dat we van de bank ontvangen. Dit noteren wij verder nergens.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
LilaCenter verwerkt jouw persoonsgegevens om:
- je te laten weten wanneer de nieuwe betaalperiode begint, welke weken er geen les is en hoe je voor de lessen betaalt.
- je te kunnen bellen of e-mailen indien het nodig is om een les af te zeggen of om te laten weten of je een les kan inhalen.
- te zien of je nog lessen mag inhalen of extra lessen gevolgd hebt waarvoor nog betaald moet worden
- je op de hoogte te houden van onze overige diensten middels de nieuwsbrief, als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LilaCenter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je telefoonnummer en de data dat je les hebt gevolgd, bewaren wij tot vier weken nadat je met het volgen van de lessen bent gestopt. Je naam en e-mailadres blijven bewaard om de nieuwsbrief te blijven ontvangen als je daar toestemming voor had gegeven. Je kan je altijd weer uitschrijven voor de nieuwsbrief door op een link onderaan de mail te klikken. Je gegevens worden dan verwijderd.

De facturen en bankafschriften worden 7 jaar bewaard voor de belastingdienst omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
LilaCenter verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals een bedrijf die de nieuwsbrieven verstuurt, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LilaCenter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We zullen je gegevens verder uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verder nog goed om te weten
- LilaCenter verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
- LilaCenter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
- LilaCenter neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LilaCenter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ruby@lilacenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LilaCenter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LilaCenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ruby@lilacenter.nl