Algemene voorwaarden

Bij het betalen van één van mijn diensten stem je automatisch in met de volgende algemene voorwaarden van Lilacenter, praktijk voor houdingcoaching.


Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle diensten van Lilacenter en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

 

Betaling
2. Betaling dient te geschieden voor de eerste afspraak.

3. Bij betaling in termijnen dienen alle termijnen te worden voldaan, zelfs als de deelnemer is gestopt met het programma om welke reden dan ook.

 

Annulering

4. Deelname aan het programma kan tot 1 week voor de eerst geplande afspraak geannuleerd worden.

5. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang verplaatst worden.

6. Er wordt nooit geld terugbetaald bij voortijdige beëindiging van het programma door de deelnemer.

7. Het programma kan wel tijdelijk gepauzeerd worden als daar medische aanleiding toe is.

Aansprakelijkheid
8. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade of letsel ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lilacenter.

9. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop de door Lilacenter afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

10. Lilacenter is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

 

Inspanningsverplichtingen

11. De aanschaf van een programma leidt voor Lilacenter tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Hierbij is Lilacenter gehouden de afspraken zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap verlangd kan worden.

12. Deelnemer dient instructies ter waarborging van de veiligheid van de deelnemer op te volgen. Oefeningen die pijn veroorzaken dienen direct te worden gestopt. Deelnemer neemt contact op met Lilacenter over aanpassing of vervanging van de oefening.

13. In geval van ontevredenheid of een klacht van de deelnemer, meldt de deelnemer dit zo snel mogelijk aan Lilacenter. Lilacenter en de deelnemer spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Persoonsgegevens
14. Door het starten van het programma bij Lilacenter wordt toestemming verleend voor opslaan van persoonsgegevens en beeldmateriaal van houding en oefeningen. Dit zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Bekijk voor de details mijn privacybeleid.


Privacybeleid

Lilacenter, gevestigd aan

Latijns-Amerikalaan 82
2622 BD Delft,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Latijns-Amerikalaan 82
2622 BD Delft
0618886302
https://www.houvanjehouding.nl

Ruby Halfschepel is de functionaris gegevensbescherming van Lilacenter. Zij is te bereiken via ruby@lilacenter.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lilacenter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lilacenter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- analyse van je houding, voeten en manier van lopen.

- foto’s en videomateriaal benodigd voor de analyse.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lilacenter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Lilacenter analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Lilacenter volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Lilacenter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lilacenter neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lilacenter) tussen zit. Lilacenter gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lilacenter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-gerelateerd aan de aankoop. Deze gegevens moeten 7 jaar bewaard worden

-gerelateerd aan de lichaamsanalyses. Deze gegevens bewaren we 1 jaar na het laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lilacenter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lilacenter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lilacenter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lilacenter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: Facebook pixel
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 maanden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lilacenter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ruby@lilacenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lilacenter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lilacenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ruby@lilacenter.nl